Το γραφείο μας δραστηριοποιείται σε ένα ευρύ φάσμα υποθέσεων δημοσίου προπαντός δικαίου. Καλύπτει τους τομείς:

Συστηματική δικηγορική και γνωμοδοτική ενασχόληση με ζητήματα εκλογικών συστημάτων, κωλυμάτων και ασυμβιβάστων βουλευτών, καθώς και υποψηφίων για τις αρχές ΟΤΑ. Στο πλαίσιο αυτό, το γραφείο έχει εκπροσωπήσει πελάτες του ενώπιον του Ανώτατου Ειδικού Δικαστηρίου, του Συμβουλίου της Επικρατείας και των λοιπών διοικητικών δικαστηρίων, καθώς επίσης και ενώπιον του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων.

Το γραφείο έχει μακρά παράδοση στην προστασία δικαιωμάτων του ανθρώπου στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Σύμβασης Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και του Συντάγματος. Από την μια μεριά η προστασία των μειονοτήτων ως έκφανση της ελευθερίας της σκέψης, της συνείδησης και της θρησκείας, το δικαίωμα στη ζωή, την υγεία, την προσωπική ελευθερία και ασφάλεια, τον ιδιωτικό και οικογενειακό βίο και, από την άλλη, η προστασία της ιδιοκτησίας αποτελούν βασικούς τομείς ενασχόλησης του γραφείου. Είτε ενώπιον των αρμόδιων εθνικών δικαστηρίων είτε ενώπιον του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου του Στρασβούργου αρκετές υποθέσεις που έχει χειρισθεί έχουν δημιουργήσει νομολογία ή έχουν προκαλέσει την αλλαγή της.

Το γραφείο ασχολείται με ζητήματα που άπτονται της ίδρυσης και της λειτουργίας κάθε είδους φορέων παροχής υπηρεσιών υγείας. Η οργάνωση ιδιωτικών κυρίως φορέων υγείας, όπως τα κέντρα πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας φροντίδας, τα κέντρα ιατρικώς υποβοηθούμενης αναπαραγωγής, οι φορείς ψυχικής υγείας, συνιστούν επί μέρους τομείς στους οποίους το γραφείο δραστηριοποιείται με την παροχή νομικών συμβουλών και την εκπροσώπηση των πελατών του στα αρμόδια δικαστήρια. Ζητήματα που αφορούν τις σχέσεις ιατρών και ασθενών (ιατρικό απόρρητο, ενήμερη συναίνεση ασθενούς, αδικοπρακτική και πειθαρχική ευθύνη σε περιπτώσεις ιατρικών σφαλμάτων, αγωγές αποζημιώσεως κ.λπ.) και το διαρκώς εξελισσόμενο πεδίο της βιοϊατρικής έρευνας (ευρεσιτεχνιακή κατοχύρωση βιοτεχνολογικών εφευρέσεων, δίκαιο μεταμοσχεύσεων κ.λπ.) αποτελούν επίσης αντικείμενο εξειδίκευσης του γραφείου.

Το γραφείο έχει ειδική ενασχόληση με υποθέσεις που εμπίπτουν στο πεδίο του δικαίου προστασίας του φυσικού, του οικιστικού και του πολιτιστικού περιβάλλοντος. Αντικείμενό μας αποτελεί η εφαρμογή της σχετικής εθνικής και της ενωσιακής νομοθεσίας, αλλά και του διεθνούς δικαίου προστασίας του περιβάλλοντος κατά την αδειοδότηση βιομηχανικών, μεταλλευτικών, ξενοδοχειακών και λοιπών παραγωγικών μονάδων της οικονομίας και την κατασκευή δημοσίων έργων. Στον ίδιο τομέα εμπίπτει και η ενασχόλησή μας  με τη δασική νομοθεσία, τη νομοθεσία για την προστασία ευαίσθητων οικοσυστημάτων και τη νομοθεσία για την προστασία του πολιτιστικού περιβάλλοντος. Οι υπηρεσίες που παρέχουμε συνίστανται στη δικαστική εκπροσώπηση των πελατών μας ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας και των λοιπών διοικητικών δικαστηρίων, κατά περίπτωση δε ενώπιον του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής ‘Ενωσης και του Δικαστηρίου των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, καθώς και η διοικητική εκπροσώπησή τους ενώπιον των αρμοδίων διοικητικών αρχών. Παράλληλα,  παρέχουμε συμβουλευτική νομική υποστήριξη σε φορείς του δημόσιου τομέα ή σε ιδιώτες για την εφαρμογή της ίδιας νομοθεσίας, κατά την εκτίμηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων σχεδίων, έργων και δραστηριοτήτων στο περιβάλλον. Ιδιαίτερη μνεία γίνεται στην ενασχόληση του γραφείου μας με αξιώσεις αποζημιώσεως που δημιουργούνται από την επιβολή περιορισμών στο δικαίωμα ιδιοκτησίας για λόγους προστασίας του περιβάλλοντος.

Η χωροθέτηση παραγωγικών μονάδων, εγκαταστάσεων και δραστηριοτήτων, η πολεοδομική οργάνωση πόλεων, οικιστικών περιοχών και συνόλων, καθώς και η εφαρμογή της πολεοδομικής νομοθεσίας για την ανέγερση κάθε είδους κτισμάτων βρίσκονται στο επίκεντρο του συγκεκριμένου τομέα δραστηριότητας. Το γραφείο μας παρέχει στους πελάτες του, φορείς του δημόσιου τομέα ή ιδιώτες, νομικές συμβουλές, υποστήριξη και εκπροσώπηση ενώπιον των αρμόδιων διοικητικών αρχών, σε όλες τις φάσεις κατάρτισης των σχετικών σχεδίων ή αδειοδότησης. Εξ ίσου συχνή είναι και η δικαστική εκπροσώπηση των πελατών μας ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας και των διοικητικών δικαστηρίων σε υποθέσεις προσβολής χωροταξικών και ρυμοτομικών σχεδίων, έκδοσης και ανάκλησης αδειών δόμησης, αυθαίρετων κατασκευών, σφράγισης χρήσεων  κ.λπ.

Ζητήματα σχετικά με εφαρμογή του κοινοτικού και του εθνικού δικαίου για τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων έργων, προμηθειών και υπηρεσιών, όπως η προκήρυξη δημόσιων διεθνών και μη διαγωνισμών και η διεξαγωγή τους αποτελούν διακριτή ομάδα υποθέσεων, με τις οποίες ασχολείται το γραφείο. Στο πλαίσιο αυτό, το γραφείο παρέχει νομικές συμβουλές επί όλων των διαδικαστικών φάσεων και εκπροσωπεί δικαστικά τους πελάτες του ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας (ασφαλιστικά μέτρα ή αναστολή εκτελέσεως, ακυρωτικές διαφορές) και των λοιπών αρμόδιων δικαστηρίων.

Η ενασχόληση με τον τομέα της εκπαίδευσης αποτελεί κομμάτι της ιστορίας του γραφείου. Είτε πρόκειται για πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση (δημόσια και ιδιωτική) είτε για πανεπιστημιακή είτε τέλος για την άτυπη μεταλυκειακή εκπαίδευση, το γραφείο ενεργοποιείται σταθερά μέσω της συμβουλευτικής υποστήριξης των πελατών του ή/και της δικαστικής εκπροσώπησής τους ενώπιον όλων των αρμόδιων εθνικών δικαστηρίων και κατά περίπτωση του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής ‘Ενωσης. Στο πλαίσιο αυτό, το γραφείο έχει εμβαθύνει στην εφαρμογή της συναφούς εθνικής και κοινοτικής νομοθεσίας, όπως για παράδειγμα τα δικαιώματα των αποφοίτων της μεταλυκειακής εκπαίδευσης ή ειδικών κατηγοριών επαγγελματιών. Στον τομέα της εκπαίδευσης εμπίπτει, τέλος, και η ενασχόληση με τις εκλογές μελών Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού, το υπηρεσιακό καθεστώς και τις πειθαρχικές ευθύνες τους.

Σταθερή είναι η ενασχόληση του γραφείου με υποθέσεις που αφορούν το υπηρεσιακό καθεστώς των υπαλλήλων του ευρύτερου δημόσιου τομέα (τοποθετήσεις, αποσπάσεις, μετατάξεις κ.λπ.), τις μισθολογικές/οικονομικές αξιώσεις του, καθώς και με τις πειθαρχικές διώξεις του. Στο πλαίσιο αυτό, παρέχει συμβουλευτική υποστήριξη και εκπροσωπεί τους πελάτες του ενώπιον κάθε διοικητικής αρχής ή συμβουλίου και των αρμόδιων διοικητικών δικαστηρίων.

Η ενασχόληση του γραφείου μας καλύπτει ένα ευρύ φάσμα υποθέσεων αστικού δικαίου τόσο κληρονομικού όσο και οικογενειακού δικαίου. Επιπλέον ζητήματα ενοχικού αλλά και εμπράγματου δικαίου μεταξύ των οποίων διαφορές από κάθε είδους συμβάσεις και τυχόν μισθωτικές διαφορές καθώς και μεταβιβάσεις ακινήτων, αποτελούν έναν ακόμη τομέα ενασχόλησης του γραφείου. Σε αυτό το πλαίσιο εντάσσεται και η διαχείριση της ακίνητης περιουσίας κατοίκων εξωτερικούκαι η παροχή κάθε είδους συμβουλευτικής υποστήριξηςπρος αυτούς.

Το γραφείο μας έχει ασχοληθεί με ζητήματα λειτουργίας των ραδιοτηλεοπτικών σταθμών. Επίσης, έχει χειριστεί υποθέσεις ελευθερίας της έκφρασης και προστασίας της προσωπικότητας.

Το γραφείο μας διαθέτει μεγάλη εμπειρία στο δημοσιονομικό δίκαιο. Συγκεκριμένα παρέχουμε συμβουλές για τον τρόπο λειτουργίας του δημοσίου λογιστικού και χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης. Επίσης, εκπροσωπούμε δημόσιους υπολόγους ενώπιον του Ελεγκτικού Συνεδρίου κατά την αμφισβήτηση πράξεων καταλογισμού.